Przejdź do treści
Strona główna » Warunki gwarancji

Warunki gwarancji

Warunki gwarancji mebli vallmo

Pamiętaj, że 

 • Kompletność mebli pod względem ilościowym i elementy szklane należy sprawdzić przy odbiorze mebli.
 • Uszkodzenia mechaniczne niewidoczne (brak uszkodzeń opakowania kartonowego) należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty zakupu. W takim przypadku Kupujący powinien zachować i okazać na żądanie Sprzedawcy oryginalne opakowanie, w celu wykluczenia ewentualnych szkód transportowych pod rygorem odmowy realizacji uprawnień wynikających z gwarancji.
 • Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 • Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.
 • W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.


  Warunki Gwarancji mebli Vallmo:
 1. Gwarancja udzielana przez Vallmo Sp. z o.o. na wyprodukowane Produkty wynosi 2 lata od daty odbioru mebli.
 2. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru mebli.
 4. Gwarancja na zakupione Produkty nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy, które wynikają z niezgodności towaru z umową oraz z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszystkie prawa przysługujące nabywcy, które wynikają z niniejszej gwarancji, mają zastosowanie według prawa kraju, w którym nastąpiła sprzedaż.
 6. Odpowiedzialność Producenta z tytułu udzielonej gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie (w szczególności: wady materiałowe, konstrukcyjne lub wykonawcze powstałe z winy Producenta).
 7. Gwarancja obejmuje wszystkie Produkty, które są używane zgodnie z zasadami prawidłowego użytkowania i eksploatacji.
 8. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.
 9. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu.
 10. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady.
 11. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 12. Za prawidłowy montaż zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do mebla oraz jego ustawienie odpowiada Kupujący.
 13. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego z Gwarantem w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Gwaranta w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
 14. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony.
 15. Jeżeli po zgłoszeniu reklamacji nie dokonano oględzin, przyjmuje się, że w przypadku, gdy Gwarant nie ustosunkował się do reklamacji w ciągu 14 dni, uznał reklamację za zasadną.
 16. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.
 17. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
 18. Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie przedmiotu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez zamówienie elementów zamiennych. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy w lokalu Kupującego
 19. Jeżeli podczas realizacji reklamacji, stwierdzi się obniżenie jakości przekraczające stopień normalnego zużycia – a tym samym uszkodzenia wywołane zmianą lub przeróbką, dokonaną przez Kupującego lub osobę trzecią, bądź towar będzie zdekompletowany (brak części składowych lub wyposażenia niezużywalnego, a niezbędnego przy ewentualnej dalszej sprzedaży), Sprzedawca potrąci równowartość uszkodzonych lub brakujących elementów oraz kosztów ich wymiany.
 20. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
 21. Bezzasadna odmowa oględzin Produktu w miejscu jego użytkowania lub warunków w jakich jest on użytkowany lub bezzasadna odmowa przedstawienia dodatkowych informacji, związanych z zaistnieniem wady, skutkuje nieuwzględnieniem roszczenia reklamacyjnego
 22. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi.
 23. W przypadku konieczności zwrotu Produktu lub udostępnienia go w celu zbadania, warunkiem przyjęcia Produktu do reklamacji jest jego wyczyszczenie oraz zapakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w transporcie. Reklamowany Produkt należy dostarczyć wraz z dokumentami na adres Producenta. W przypadku odrzucenia reklamacji, Produkt odsyłany jest zwrotnie na koszt nabywcy.
 24. Gwarancją nie są objęte wady, braki i uszkodzenia mebli wynikające z:
 • niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
 • zdarzeń losowych i działania siły wyższej,
 • błędów montażowych,
 • winy ekipy montażowej,
 • użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
 • braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
 • tytułu odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych,
 • naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie,
 • w meblach sprzedawanych z ekspozycji wady, uszkodzenia, zużycie i braki ilościowe elementów stwierdzone w momencie zakupu,
 • wady i uszkodzenia, w wyniku których obniżono cenę mebla,
 • różnic w profilach i odcieniach wynikających z cech charakterystycznych dla surowców naturalnych, z których wykonano mebel. Ze względu na procesy produkcyjne i różnorodność partii towarowych mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach koloru, nawet w przypadku zakupu kilku sztuk tego samego wyrobu.
 • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta